Kserowanie dokumentów to czynność techniczna

Kserowanie czy skanowanie dokumentów to czynnośc czysto techniczna. Wiadomo, zawsze odbiorca może sobie przepisać z dokumentu dane, ale z lenistwa, czy braku czasu woli ten dokument kopiować lub skanować.

Zgodnie z ustawą prawo telekomunikacyjne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069.:
Art. 161.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, treści lub dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub udostępniane tylko wówczas, gdy czynności te, zwane dalej „przetwarzaniem”, dotyczą usługi świadczonej użytkownikowi albo są niezbędne do jej wykonania. Przetwarzanie w innych celach jest dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów ustawowych.
2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest uprawniony do przetwarzania następujących danych dotyczących użytkownika będącego osobą fizyczną:
1) nazwisk i imion;
2) imion rodziców;
3) miejsca i daty urodzenia;
4) adresu miejsca zamieszkania i adresu korespondencyjnego jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;
5) numeru ewidencyjnego PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
6) nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numeru paszportu lub karty pobytu;
7) zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
3. Oprócz danych, o których mowa w ust. 2, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych może, za zgodą użytkownika będącego osobą fizyczną, przetwarzać inne dane tego użytkownika w związku ze świadczoną usługą, w szczególności numer konta bankowego lub karty płatniczej, a także adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych.

Wzór dowodu osobistego wydawanego w okresie: listopad 2013 do 28 lutego 2015

Czy mogę sam zeskanować dowód osobisty ? Tak, możesz kserować i dawać kserokopie swojego dowodu osobistego, tylko po co to odbiorcy? Jeśli już musisz komuś pokazywać ten dowód, to skorzystać z naszego serwisu. Pokażemy odbiorcy Twój dowód a on zniknie. Odbiorca zobaczy Twój dowód ale nie będzie go miał. Gdy wyślesz odbiorcy dowód na email, on jakby nie patrzeć będzie miał tę kopię.

Serwis abywiedziec.info.pl umożliwia bezpieczne pokazanie osobie trzeciej za pomocą internetu obrazu Twojego dokumentu. Dostaniesz link, który wyślesz do osoby, która ma obejrzeć Twój dokument, po krótkim obejrzeniu dokumentu, obrazek zniknie. Dodatkowo obraz Twojego dokumentu zabepieczymy napisem. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza KONTAKT Wysyłałeś(-aś) do kogoś skan swojego dokumentu ?

Skan dowodu osobistego

Po 6 miesiącach od opublikowania, od 12 lipca 2019 zaczyna obowiązywać zakaz xerowania, kopiowania, skanowania dokumentów publicznych. Takie kopiowanie możliwe jest w celach zawodowych i służbowych, na własny użytek. W innych przypadkach jest mozliwe, jeśli przepis innej ustawy na to zezwala.
Przepis wprowadzono przede wszystkim aby nie były mozliwe:
- inwigilacja w internetowych rejestrach długów
- pożyczka z firmy pożyczkowej, tu czytaj
- założenie konta bankowego na słupa i "pranie brudnych pieniędzy"
- zakupy na raty przez internet
i jeszcze inne sytuacje, które nie są jeszcze wymyślone. Jednak zdecydowana większość sytuacji w zyciu jest uczciwych. Posługiwanie się swoimi danymi w internecie jest konieczne i nic złego z danymi się nie dzieje..
Możesz w inny sposób potwierdzić swoją tożsamość w internecie bez wysyłania skanów dowodu, czy paszportu.

Kilka pytań do Ciebie:
Kupujesz przez internet ?
Masz konto w banku ? jednym ? kilku ?
Chodzisz po biurowcach ?
Szukasz pracy ? ile wysłałeś(-aś) CV ?
Masz kartę w przychodni zdrowia ?
Wypożyczałaś(-eś) łyżwy ?
Jesteś zapisana(-y) do biblioteki ?

Czy wysyłanie skanu dowodu osobistego jest bezpieczne ? | Kopiowanie dowodu osobistego jest |

Kradzież danych osobowych

Dane osobowe łatwo można ukraść. Przestępcy zbierają informacje podczas fałszywych rekrutacji do pracy. Przejmują także dane osobowe użytkowników portali aukcyjnych. Potem na ich konto biorą pożyczki. Zazwyczaj przestępca nie twierdzi, że ma zamiar ukraśc dane, bo wtedy nikt mu danych nie wysle. My piszemy otwarcie o tym że edukujemy osoby w temacie ohrony własnych danych, chcąc nie chcąc zapoznajemy się z tymi danymi, ale nie gromadzimy ich, nie przetwarzamy, tylko edukujemy, czy zachowanie takie zmierzać może do kradzieży tożsamości.