Podawanie danych osobowych w internecie, przez telefon

Podajemy swoje dane wielu osobom, mniej lub bardziej znajomym, aby coś sprawdzili, coś załatwili.
Podawanie danych w internecie jest ryzykowne. Jednak trzeba brać pod uwagę, że w zasadzie nasze dane są dostępne w wielu miejscach, wiele osób je zna. Każdy chce zachować jakąś tam prywatność w internecie jednak gdy chcemy poznać jakieś informacje o innych, wypadałoby także podać informacje o sobie.

Trzeba brać pod uwagę, że nasze dane mogą posłużyć odbiorcy do innego celu niż je podajemy. W zasadzie wszystko opiera się na zaufaniu. Nalezy też zrozumieć odbiorcę danych, serwis www, że potrzebuje Twoich danych w ramach celu prowadzenia serwisu.
Podawanie danych osobowych przez telefon, jest skrajnie nieodpowiedzialne, ale stosowane np. gdy Ty telefonujesz do banku, firmy ubezpieczeniowej itd.

Uprawnienia administratora strony www

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. z 2016 r. poz. 1030,
Art. 18.
1. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
1) nazwisko i imiona usługobiorcy;
2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres zameldowania na pobyt stały;
4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;
6) adresy elektroniczne usługobiorcy.
2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Jednak należy zwrócić uwagę na art. 3

Art. 3.
Przepisów ustawy nie stosuje się do:
[...]
2) używania poczty elektronicznej lub innego równorzędnego środka komunikacji elektronicznej między osobami fizycznymi, w celach osobistych niezwiązanych z prowadzoną przez te osoby, chociażby ubocznie, działalnością zarobkową lub wykonywanym przez nie zawodem;


Kilka pytań do Ciebie:
Kupujesz przez internet ?
Masz konto w banku ? jednym ? kilku ?
Wypożyczałaś(-eś) łyżwy ?
Jesteś zapisana(-y) do biblioteki ?

nie ulec zakażeniu COVID koronawirusem Jak uniknąć COVID

Aby nie zakazić się COVID to przede wszystkim należy unikac innych osób i myć ręce. To jedyne, co zmniejsza prawdopodobieństwo zakażenia o nawet 40%. Poza tym spotkać zakażonego nie jest tak łatwo. Gorzej, jesli zakażony nie wykazuje na zewnątrz objawów. Więcej przeczytasz jak nie zakazić się koronawirusem.